Regulamin

Regulamin sklepu internetowego destylaty.pl z dnia 2016-06-06

1 – Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu/Sklepu internetowego;

  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu (produktu/usługi) w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (np. handlową, rzemieślniczą lub wolnym zawodem)

  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego destylaty.pl;

  • Właściciel sklepu – Cezary Trzciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Factory Still Sp. z o.o. z siedzibą w Sieluń 19A, 06-231 Młynarze, wpisaną do KRS (nr KRS 0000550096), kapitał zakładowy spółki 5000,00 zł, NIP: 758-235-67-43, REGON: 361138753

  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod destylaty.pl i prowadzony przez Właściciela sklepu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta

  • Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, np. zakup w sklepie internetowym destylaty.pl

  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2 – Postanowienia ogólne / Podstawowe informacje

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem destylaty.pl.

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem destylaty.pl, prowadzony jest przez:

Cezary Trzciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Factory Still Sp. z o.o. z siedzibą w Sieluń 19A, 06-231 Młynarze, wpisaną do KRS (nr KRS 0000550096), kapitał zakładowy spółki 5000,00 zł, NIP: 758-235-67-43, REGON: 361138753

Dane kontaktowe:

  • Telefon stacjonarny: 29 768 02 28

  • Telefon komórkowy: 518 387 775

  • Adres e-mail: pl@g-still.com

  • Adres firmy: Sieluń 19A, 06-231 Młynarze

Adres sklepu:

Factory Still Sp. z o.o.
Sieluń 19A
06-231 Młynarze

Jest to również adres dla ewentualnych zwrotów i reklamacji.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy Sklepu na urządzeniu Klienta.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w menu dostępnym na każdej stronie sklepu, oraz pod adresem regulamin.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3 – Integralne dokumenty

  • Informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się również na stronie „Metody płatności”, oraz na stronie zamówienia.

  • Wyżej wymienione informacje (strony) są obowiązującym (Polityka Prywatności) lub dodatkowym (Metody płatności, Dostawa i odbiór osobisty) uzupełnieniem niniejszego regulaminu.

4 – Zasady korzystania ze sklepu internetowego

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub skorzystanie z opcji zakupów bez rejestracji (bez zakładania) konta.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji w sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówień/korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Właściciel sklepu. Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Tutaj można zapoznać się z szczegółami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

4.5. Właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela sklepu.

4.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela sklepu.

4.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela sklepu,
   e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5 – Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową destylaty.pl, dokonać wyboru towaru/towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zakup – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych i złożeniu Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. a) przedmiotu zamówienia,
   b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   c) wybranej metody płatności,
   d) wybranego sposobu dostawy,
   e) dodatkowych parametrów i opcji związanych z zamówieniem (jeśli występują).

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego zakup.

5.6. Prawidłowe wykonanie procedury opisanej w punkcie 5.5 (punkt powyżej) oznacza dokonanie zakupu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W tej wiadomości e-mail znajduje się również kopia tego regulaminu, oraz formularz odstąpienia od umowy wraz z niezbędnymi informacjami.

5.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.10. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez Sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

5.11. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów magazynowych.

5.12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, przedstawiciel Właściciela Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.

5.13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

5.14. Sposób realizacji zamówienia w przypadku braku towaru:

  1. a) częściowa realizacja zamówienia
   b) wydłużony czas oczekiwania
   c) anulowanie całości zamówienia

5.15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.16. Zakupione produkty zostaną dostarczone do klienta bez wad.

6 – Ceny, metody płatności i dostawa

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. W sklepie destylaty.pl Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

  1. a) Płatność przy odbiorze w Siedzibie firmy (gotówka)
   b) Płatność przelewem
   c) Szybkie płatności realizowane przy wykorzystaniu usługi PayPal. Przy wyborze tej formy płatności pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 3% wartości zamówienia, opłata ta związana jest z prowizjami pobieranymi przez PayPal.

6.3. Dodatkowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się na stronie „Metody płatności”, oraz na stronie zamówienia.

6.4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.5. Wysyłka realizowana jest zależnie od wybranej przez Klienta formy:

  1. a) Odbiór osobisty w Siedzibie firmy
   b) Dostawa lokalna, realizowana przez Właściciela sklepu na wybranym (wskazanym) obszarze
   c) Kurier

6.6. Przygotowanie i wysyłka zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest zależny od wybranej formy dostawy, i może wynosić od 1 do 5 dni roboczych. Łączny czas dostawy zamówienia do Klienta nie powinien przekroczyć 8 dni roboczych.

6.7. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

6.8. Dodatkowe informacje na temat dostępnych form dostawy znajdują się na stronie „Dostawa i odbiór osobisty”, oraz na stronie zamówienia.

6.9. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę realizującą wysyłkę.

6.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

6.11. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu (dotyczy Klientów którzy zdecydowali się na zarejestrowanie konta w Sklepie) lub podając adres e-mail i numer zamówienia w formularzu dostępnym na stronie „Moje konto”.

7 – Uprawnienia do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Wzór (przykład) oświadczenia znajduje się w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie oraz na stronie Sklepu. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dogodny dla siebie sposób, np. wysyłając je na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail:

Factory Still Sp. z o.o.
Sieluń 19A
06-231 Młynarze

Adres e-mail: pl@g-still.com

7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, oraz w punkcie 7.4. regulaminu Sklepu (lista wyjątków identyczna z ustawą).

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.5. Właściciel sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Klienta/konsumenta.

7.6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Właściciel sklepu dokona zwrotu kosztów wysyłki zamówienia w wysokości najtańszej dostępnej dla danego zamówienia formy wysyłki/dostawy.

7.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia do Sklepu (koszt opakowania i wysyłki do Sklepu).

7.8. Właściciel sklepu (sklep) dokona zwrotu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.9. Właściciel sklepu (Sklep) może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Właścicielowi sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Właściciela sklepu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Właściciel sklepu zaproponuje, że sam odbierze zwrot. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.11. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Factory Still Sp. z o.o.
Sieluń 19A, 06-231 Młynarze

7.12. Konsument (Klient) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.13. Zwracany przez Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.14. Razem z zamówieniem Klient otrzyma formularz odstąpienia od umowy z którego może Klient skorzystać.

8 – Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Właściciel sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient może zgłaszać za pomocą dowolnej metody kontaktu ze sklepem:

  • E-mail: pl@g-still.com

  • Listownie lub osobiście: Sieluń 19A, 06-231 Młynarze

  • Telefonicznie: 29 768 02 28, 518 387 775

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od zgłoszenia. Jeśli reklamacja będzie wymagała dłuższego terminu rozpatrzenia klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od zgłoszenia.

8.3. Właściciel sklepu jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8.5. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8.8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

8.9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

9 – Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sieluń 19A, 06-231 Młynarze, mailowo pod adres pl@g-still.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.3. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od zgłoszenia. Jeśli reklamacja będzie wymagała dłuższego terminu rozpatrzenia klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od zgłoszenia.

10 – Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela sklepu.

10.3. Konsumentowi przysługuje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, np. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego, lub mediacji prowadzonej przez inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH).

10.4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne (link) do platformy Online Dispute Resolution (ODR):

Platforma ta stanowi m.in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.